معرفی اعضای هیأت مدیره

پویا جهانگیرزاده خیاوی

پویا جهانگیرزاده خیاوی

نایب رئیس هیأت مدیره
ناصر جهانگیرزاده خیاوی

ناصر جهانگیرزاده خیاوی

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
منیره آذر

منیره آذر

رئیس هیأت مدیره