جابجایی انبوه کالا و مسافر به وسیله ناوگانهای هوایی و دریایی و متعلقات مربوطه دراقصی نقاط جهان ایجاب می نماید پوشش های مناسب بیمه ای در برابر خطرات و حوادث احتمالی بمنظور حفظ و حراست از اینگونه سرمایه ها با اطمینان خاطر بیشتر به فعالیتهای تجاری و اقتصادی خود ادامه دهند.
ازجمله بیمه نامه هایی که در زمینه بیمه های مخصوص توسط بیمه البرز ارائه می گردد عبارتند از:بدنه و ماشین آلات کشتی
در صورتی که بدنه و ماشین آلات و تاسیسات آن بعلت وقوع هر یک ازخطرات بیمه شده ،‌زیان وارده به بیمه گذار را تا حداکثر مبلغی که به عنوان ارزش مورد بیمه در بیمه نامه تعیین میشود با توجه به شرایط و مقررات بیمه نامه جبران می نماید.

خطرات تحت پوشش عبارتند از:
ـ حوادث دریا ، رودخانه ،‌دریاچه یا آبهای قابل کشتیرانی
ـ آتش سوزی و انفجار
ـ دزدی توام با اعمال زور توسط افراد خارج از کشور
ـ به دریا انداختن
ـ شکستن یادچار حادثه شدن تاسیسات یا راکتورهای هسته ای
ـ برخورد هواپیما یا وسیله مشابه دیگر یا اشیائی که از آنها سقوط می کنند
ـ زمین لرزه – آتشفشان – صاعقه

مسئولیت درقبال اشخاص ثالث

در این نوع بیمه نامه ، بیمه البرز متعهد میشود چنانچه بین کشتی بیمه شده و کشتی دیگر و یا هر شیء ثابت یا متحرک در دریا تصادمی ایجاد شود و بیمه گذار مسئول حادثه شناخته شود خسارت وارد به طرف زیان دیده ” مالک کشتی یا شیء دیگر ” را نیز جبران نماید.

بیمه بدنه کانتینر و مخازن حمل مایعات و موادشیمیائی

این نوع بیمه نامه در حال حاضر به صاحبان شرکت های کشتیرانی و سایرشرکتهای حمل و نقل که دارای تعداد زیادی کانتینر و مخازن به اندازه های مختلف ” اعماز ۲۰ فوت و ۴۰ فوت یخچال دار ” هستند ، ارائه میگردد و در خطراتی همانند تصادف ،سقوط ، برخورد با اشیاء حوادث جاده ، و نیز غرق کشتی و حریق در بنادر و گمرکات ،مخازن و کانتینر های مورد بحث را تحت پوشش قرار میدهد.

بیمه هواپیما

این شرکت در رشته بیمه هواپیما مطابق با استانداردها و کنوانسیون های بین المللی پوشش های زیر را ارائه می نماید.
ـ بیمه بدنه هواپیما”HULL”
ـبیمه حوادث سرنشین “P.A”
ـ بیمه مسئولیت در قبال اشخاص ثالث “T.P.l” ویا”T.P.L.L”
ـ بیمه مسئولیت در قبال بار مسافر”Passengers Baggage Liability”
ـ بیمه مسئولیت در قبال بار در مورد هواپیمای باربری

بیمه‌ نامه‌ پول‌ درصندوق‌ و پول‌ در گردش

پول‌ در صندوق‌
فقدان وجوه نقد و یا اسناد مالی که قابل تبدیل به پول باشند از قبیل چک های مسافرتی ، چکهای بانکی ، سفته و اوراق بهادار که موضوع این بیمه نامه می باشند، در اثر بروزخطرات ناسی از آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار ، سیل زلزله ، طوفان ، سرقت ، دزدی یاشکست حرز و تصادف وسیله نقلیه حامل وجوه که منجر به مفقود و یا از بین رفتن وجوه گردد، تحت پوشش این بیمه نامه قرار میگیرند.
متقاضیان این بیمه نامه می توانندکلیه شرکت ها ، کارخانجات تولیدی ، بانکهای قرض الحسنه ، موسسات اعتباری،‌فروشگاههای زنجیره ای ، آژانسهای صندوق مسافرتی و … باشند، که همگی به نوعی بامسئله نقدینگی و نگهداری وجوه در صندوق در طی شبانه روز و همچنین با نقل و انتقال وجوه از نقطه ای به نقطه دیگر روبرو بوده و لذا هریک از این واحدهای اقتصادی وبازرگانی بمنظور حفظ اموال اشخاص ثالث که به صورت امانت نزد آنها قرار دارد، از این پوشش بیمه ای که از سوی شرکت سهامی بیمه البرز بنحو مطلوب و گسترده ازائه میشود، میتوانند بهره مند گردند.
در این‌ نوع‌ بیمه‌، پول‌ “اسکناس‌ یا وجوه‌ رایج‌مملکتی‌”،سکه‌”به‌ استثنای‌ مسکوکات‌ گرانبها”، چک‌ بانکی‌ و تمبرهای‌ مالیاتی‌موجود در صندوق‌ و خزانه‌ موسسات‌، شرکتها و بانکها مادامی‌ که‌ در صندوق‌ یاخزانه‌ مذکور نگهداری‌ می‌شود درمقابل‌ خط‌ر سرقت‌ باشکستن‌ حرز، تحت‌ پوشش‌ بیمه‌ای‌ می‌ باشد. ضمنا چنانچه‌ محل‌ استقرار صندوق‌ یا خزانه‌ متعلق‌ به‌ بیمه‌گزارباشد خسارات‌ وارده‌ به‌ محل‌ مورد بیمه‌ در نتیجه‌ سرقت‌ یا اقدام‌ به‌ سرقت‌ نیزتحت‌ پوشش‌ قرار می‌ گیرد.

پول‌ درگردش‌
در این‌ نوع‌ بیمه‌، کلیه‌ وجوه‌ در حین‌ نقل‌ و انتقال ‌بیمه‌گزار از یک‌ نقط‌ه‌ به‌ نقاط‌ دیگر در مقابل‌ خط‌رات‌ آتش‌ سوزی‌، انفجار،صاعقه‌ و سرقت‌ “اعم‌ از مسلحانه‌ یا غیر مسلحانه‌ و توام‌ با جبر و عنف‌” تحت‌پوشش‌ بیمه‌ای‌ می‌باشد.