رشد فزاینده پدیده شهرنشینی و زندگی صنعتی در کنار نیاز و تمایل بشر به مقوله ارتباطات، حمل و نقل و جابجایی‌ها، به‌رغم مزایای بی‌شمار تبعات و مصائب پیچیده‌ای را به دنبال داشته است. سالیانه تعداد زیادی از هموطنان عزیز در حوادث و تصادفات رانندگی جان خود را از دست داده و تعداد زیادی نیز با تحمل آثار جراحات، قطع عضو و از کارافتادگی به سختی زندگی می‌گذرانند. بیمه به عنوان ضامن آرامش و تأمین امنیت خاطر می‌تواند به کمک انسان‌ها شتافته و از تحمیل هزینه‌های سرسام‌آور و غیرقابل جبران ناشی از مسئولیت جبران خسارات مادی بکاهد. این شرکت افتخار دارد در راستای رسالت خود با ارائه پوشش‌های بیمه‌ای شخص ثالث و حوادث راننده پاسخگوی نیاز و تقاضای بیمه‌گذاران محترم باشد.

الف: بیمه اجباری شخص ثالث
بر اساس قانون “اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب سال ۱۳۸۷”، کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند، مکلّفد تا وسایل نقلیه مذکور را در قبال خسارات بدنی و مالی نزد یکی از شرکت‌های بیمه، بیمه نمایند. این بیمه هرگونه زیان یا خسارتی که در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه بیمه شده به افراد ثالث وارد شود را جبران می‌نماید. طبق قانون مزبور حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه اعلامی در هرسال و در بخش خسارت مالی حداقل ۵/۲ درصد تعهدات بدنی می‌باشد. بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارت‌های بدنی و مالی بیش از حداقل مزبور، بیمه‌نامه اختیاری تحصیل نماید.

خطرات تحت پوشش در بیمه شخص ثالث
هرگونه سانحه‌ای از قبیل تصادم، تصادف،‌ سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه و نیز خساراتی که از محمولات وسایل نقلیه مزبور به اشخاص ثالث وارد می‌شود.

خسارت های قابل جبران:

۱- خسارت بدنی:

شامل هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، از کار افتادگی (جزئی یا کلی، موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث می باشد

۲- خسارت مالی:
خسارت مالی زیان‌هایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع قانون شخص ثالث به اموال اشخاص ثالث وارد شود.
پرداخت خسارت مالی تا ۵/۲ درصد مبلغ ریالی دیه اعلامی در ماههای حرام منوط به رویت هم زمان خودروهای مقصر و زیاندیده، دارا بودن بیمه‌نامه‌های معتبر طرفین حادثه، احراز وقوع حادثه و اصالت آن توسط بیمه‌گر و قبول تقصیر از جانب راننده مقصر خواهد بود. درصورتی که خسارت وارده بیش از مبلغ مذکور باشد پرداخت خسارت با ارئه گزارش مقامات انتظامی انجام می پذیرد.
ب:بیمه اجباری حوادث راننده
بیمه حوادث راننده غرامت فوت، نقص عضو و از کار افتادگی دائم اعم از کلی و جزئی راننده مسبب حادثه را جبران می‌کند.
خطرات تحت پوشش در بیمه حوادث راننده
شامل هرگونه سانحه وسیله نقلیه مسبب حادثه، تریلر، یدک متصل به آن و یا محمولات آن از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزی و یا انفجار خواهد بود.

ملاحظات:
۱- پوشش این بیمه‌نامه شامل راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه می‌باشد اعم از اینکه راننده داخل یا خارج از وسیله نقلیه باشد.
۲- پرداخت غرامت موکول به آن است که راننده مسبب حادثه دارای گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه باشد و وقوع حادثه ناشی از مستی، یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان وی نباشد.
۳- مبنای محاسبه و پرداخت غرامت نقص عضو و از کار افتادگی این بیمه‌نامه ضوابط مندرج در آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی بیمه است.
۴- چنانچه راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه از محل بیمه نامه شخص ثالث یا صندوق تامین خسارتهای بدنی غرامت دریافت نماید، تعهد بیمه‌گر به میزان غرامت دریافتی کاهش خواهد یافت.

تخفیفات:

در صورتی که در مدت اعتبار بیمه‌نامه خسارتی اعلام نشود، هنگام تمدید بیمه‌نامه شخص ثالث اجباری،‌ مازاد اختیاری و حوادث راننده تخفیف عدم خسارت سالیانه به شرح ذیل اعمال می‌گردد:

سال

سال اول

سال دوم

سال سوم

سال چهارم

سال پنجم

سال ششم

سال هفتم

سال هشتم و بیشتر

درصد

۱۰

۱۵

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۷۰

 

توجه مهم برای بیمه گذاران محترم شخص ثالث و حوادث راننده:
– به محض افزایش دیه توسط قوه قضائیه بیمه‌گذاران محترم می‌توانند برای افزایش سقف تعهدات بیمه‌نامه شخص ثالث و حوادث راننده خود به واحدهای صدور این شرکت مراجعه نماید.

نحوه صدور بیمه نامه شخص ثالث
بیمه‌ گذار می‌ تواند با در دست داشتن کارت وسیله نقلیه و بیمه نامه سال قبل به‌ یکی‌ از واحدهای‌ صدور بیمه‌ مراجعه‌ نموده‌ ، فرم پیشنهاد مربوطه را با راهنمایی‌ کارشناس‌ بیمه‌ تکمیل‌ نماید. بیمه‌ گذار می‌ بایست‌ حق‌بیمه را به‌ صورت‌ وجه‌ نقد پرداخت‌ و رسید آن‌ را به‌ بیمه‌ گر ارائه‌ نماید و پس‌ از آن‌ بیمه‌ گر اقدام‌ به‌ صدور بیمه‌ نامه‌ نموده‌ و بیمه‌ نامه‌ را به‌ بیمه‌ گذار تحویل‌ می‌ نماید.
 در این نوع بیمه مالک وسیله نقلیه اتومبیل خود را در برابر خطرات بیمه می کند تا درصورت بروزحادثه، خسارت وارده را براساس شرایط بیمه نامه جبران نماید

شرایط عمومی بیمه بدنه خودرو

فصل اول

کلیات

ماده ۱: اساس قرارداد
این بیمه نامه براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۶ و پیشنهاد بیمه گذار ( که جزءلاینفک بیمه نامه می باشد ) تنظیم شده و مورد توافق طرفین است. آن قسمت از پیشنهادکتبی بیمه گذار که مورد قبول بیمه گرنبوده و همزمان با صدور بیمه نامه یا قبل از آنبه صورت کتبی به بیمه گذار اعلام گردیده است جزء تعهدات بیمه گر محسوب نمیشود.
ماده ۲: اصطلاحات
اصطلاحات زیر صرفنظر از هر معنی و مفهوم دیگری که ممکن است داشته باشند در این شرایط عمومی با تعریف مقابل آن به کار رفته است
۱- بیمه گر:شرکت بیمه ای است که مشخصات آن در این بیمه نامه درج گردیده است و درازای دریافت حق بیمه ، جبران خسارت احتمالی را طبق شرایط این بیمه نامه به عهده میگیرد
۲- بیمه گذار:شخص حقیقی یاحقوقی است که مالک موضوع بیمه است یا به یکی از عناوین قانونی ، نمایندگی مالک یاذینفع را داشته یا مسئولیت حفظ موضوع بیمه را از طرف مالک دارد و قرارداد بیمه رابا بیمه گر منعقد می کند و متعهد پرداخت حق بیمه آن می باشد
۳- ذینفع :شخصی است که بنا به درخواست بیمه گذار نام ویدر این بیمه نامه درج گردیده است و تمام یا بخشی از خسارت به وی پرداخت میشود.
۴- حق بیمه :مبلغی است که دربیمه نامه مشخص شده و بیمه گذار موظف است آن را هنگام صدور بیمه نامه یا به ترتیبی که در بیمه نامه مشخص می شود به بیمه گر پرداخت نماید
۵- موضوع بیمه :وسیله نقلیه زمینی است که مشخصات آن دراین بیمه نامه درج شده است. لوازمی که مطابق کاتالوگ وسیله نقلیه بیمه شده به خریدار تحویل و یا در بیمه نامه درج شده است نیز جزو موضوع بیمه محسوب میشود.
۶- فرانشیز :بخشی از هر خسارت است که به عهده بیمه گذار است و میزان آن در بیمه نامه مشخص می گردد.

۷- مدت اعتبار بیمه نامه :شروع و پایان مدت اعتبار بیمه نامه به ترتیبی خواهد بود که در بیمه نامه معین میگردد.

فصل دومخسارت ها و هزینه های تحت پوشش
ماده ۳: خسارت های تحت پوششجبران خسارت های وارد به موضوع بیمه و هزینه های مربوط ، به شرح زیر در تعهد بیمه گر خواهد بود :

۱- خسارتی که ناشی از برخورد موضوع بیمه به یک جسم ثابت یا متحرک و یا برخورد اجسام دیگر به موضوع بیمه و یا واژگونی و سقوط موضوع بیمه باشد و یا چنانچه در حین حرکت،اجزا و یا محمولات موضوع بیمه به آن برخورد نماید و
موجب بروز خسارت شود.
۲- خسارتی که در اثر آتش سوزی ، صاعقه و یا انفجار به موضوع بیمه و یا لوازم یدکی اصلی همراه آن وارد گردد.
۳- درصورتی که موضوع بیمه دزدیده شود و یا در اثر عمل دزدی یا شروع به دزدی به وسیله نقلیه و یا وسایل اضافی آن که در بیمه نامه درج شده است خسارت وارد شود., خسارتی که در جریان نجات و یا انتقال موضوع بیمه خسارت دیده به آن وارد شود.
۵- خسارت باطری و لاستیک های چرخ موضوع بیمه در اثر هر یک از خطرات بیمه شده تا پنجاه درصد قیمت نو قابل پرداخت است.
ماده ۴: هزینه های قابل تأمین هزی

نه های متعارفی که بیمه گذار برای نجات موضوع بیمه خسارت دیده وجلوگیری از توسعه خسارت و نیز انتقال موضوع بیمه خسارت دیده به نزدیک ترین محل مناسب برای تعمیر آن پرداخت می نماید حداکثر تا بیست درصد کل خسارت وارده قابل جبران خواهد بود

فصل سوم

خسارتهای مستثناء شده یا غیر قابل جبران

ماده ۵: خسارت های مستثناء شده

خسارت های زیر تحت پوشش این بیمه نامه نیست مگر آنکه در بیمه نامه یا الحاقیه آن به نحو دیگری توافق شده باشد :

۱- خسارت های ناشی از سیل ، زلزله و آتشفشان
۲- خسارت هایی که به علت استفاده از موضوع بیمه در مسابقه اتومبیل رانی یا آزمایش سرعت به آن وارد شود .
۳- خسارت های وارد به موضـــوع بیمه به علت حمل مواد منفجره ، سریع الاشتعال و یا اسیدی مگر آنکه موضوع بیمه مخصوص حمل آن باشد
۴- خسـارت های وارده در اثر پاشـیده شدن رنگ ، اسید و سایر مواد شیمیایی روی بدنه موضوع بیمه مگر آنکه ناشی از حوادث تحت پوشش بیمه باشد
۵- خسارت ناشی ازسرقت لوازم و قطعات موضوع بیمه پس از وقوع حادثه .
۶- خسارت ناشی از کشیدن میخ و سایر اشیاء مشابه روی بدنه موضوع بیمه .
۷- کاهش ارزش موضوع بیمه حتی اگر دراثر وقوع خطرات بیمه شده باشد .
۸- زیان ناشی ازعدم امکان استفاده ازموضوع بیمه حادثه دیده به علت تحقق خطــــرات تحت پوشش بیمه نامه .

ماده ۶ : خسارت های غیر قابل جبران

در موارد زیر جبران خسارت در تعهد بیمه گر نخواهد بود :

۱- خسارت های ناشی از جنگ ، شورش ، اعتصاب و یا تهاجم .
۲- خسارت های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از انفجارهای هسته ای .
۳- خسارت هایی که عمدا” توسط بیمه گذار ، ذینفع و یا راننده موضوع بیمه به آن وارد می شود .
۴- خسارت های وارده به موضوع بیمه حین گریز از تعقیب مقامات انتظامی مگر آنکه عمل گریز توسط متصرفین غیر قانونی باشد .
۵- در صورتی که راننده موضوع بیمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه رانندگی وی باطل شده باشد و یا مطابق مقررات راهنمایی و رانندگی گواهینامه راننده برای رانندگی موضوع بیمه متناسب نباشد. اتمام اعتبار گواهینامه در حکم بطلان آن نیست .
۶- خسارت های ناشی از حوادثی که طبق گزارش مقامات ذیصلاح به علت مصرف مشروبات الکلی و یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان توسط راننده موضوع بیمه بوجود آمده باشد .
۷- خسارت ناشی از بکسل کردن وسیله نقلیه دیگر مگر آنکه موضوع بیمه مخصوص و مجاز به انجام این کار باشد و اصول و مقررات ایمنی را راعایت کرده باشد .
۸- خسارت های وارده به وسایل و دستگاههای الکتریکی و الکترونیکی موضوع بیمه درصورتی که ناشی از نقص و خرابی در کار کرد آنها باشد .
۹- خسارت هایی که به علت حمل بار بیش از حد مجاز توسط موضوع بیمه به آن وارد شود .فصل چهارموظایف و تعهدات بیمه گذار


ماده ۷ : رعایت اصل حد اعلای حسن نیت
بیمه گذار مکلف است پرسش های کتبی بیمه گررا با دقت و صداقت و به طور کامل پاسخ دهد . هرگاه بیمه گذار در پاسخ به پرسش های بیمه گر عمدا” از اظهار مطلبی خودداری و یا اظهار خلاف واقع بنماید به نحوی که مطالب اظهار نشده و یا اظهارات خلاف واقع ، موضوع خطر را تغییر دهد و یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد قرارداد بیمه از تاریخ انعقاد باطل و بلااثر خواهد بود حتی اگر مطلبی که کتمان شده و یا برخلاف واقع اظهار شده است هیچگونه تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت علاوه بر آنکه وجوه پرداختی بیمه گذار به وی مسترد نخواهد شد بیمه گر می تواند اقساط معوق حق بیمه تا آن تاریخ را نیز از وی مطالبه نماید.

ماده ۸ : پرداخت حق بیمه
قرارداد بیمه با تقاضای بیمه گذار و قبول بیمه گر منعقد می شود ولی شروع تامین و اجرای تعهدات بیمه گر منوط به پرداخت حق بیمه به ترتیبی است که در بیمه نامه پیش بینی شده است .چنانچه پرداخت حق بیمه به صورت قسطی باشد و بیمه گذار یک یاچند قسط از اقساط موعد رسیده حق بیمه را پرداخت نکند بیمه گر می تواندبیمه نامه رافسخ نماید . چنانچه بیمه گر بیمه نامه را فسخ نکرده باشد ، در صورت وقوع حادثه ،پرداخت خسارت تابع ضوابط پیش بینی شده در شرایط خصوصی بیمه نامه خواهد بود .

ماده ۹ : اعلام تشدید خطر

هرگاه در طول مدت بیمه تغییراتی درکیفیت و یاوضعیت و یاکاربری موضوع بیمه بوجود آید که موجب تشدید خطر شود بیمه گذار موظف است به محض اطلاع ، بیمه گر را آگاه سازد . درصورت تشدید خطرقبل از وقوع خسارت ، بیمه گر می تواند حق بیمه اضافی متناسب با خطررا برای مدت باقیمانده مطالبه و در صورت عدم پرداخت آن توسط بیمه گذار ، قراردادبیمه را فسخ نماید . هرگاه بعد از وقوع خسارت ، تشدید خطر معلوم شود بیمه گر میتواند خسارت را براساس نسبت حق بیمه تعیین شده به حق بیمه متناسب با خطر مشدد پرداخت کند.

ماده ۱۰ : اعلام خسارت
بیمه گذارموظف است حداکثرظرف پنج روزکاری ازتاریخ اطلاع خود ازوقوع حادثه به یکی ازمراکزپرداخت خسارت بیمه گرمراجعه و باتکمیل فرم اعلام خسارت ، وقوع حادثه رااعلام نماید یا مراتب راظرف مدت مذکور از طریق پست سفارشی به اطلاع بیمه گربرساند. همچنین بیمه گذار موظف است مدارک مثبته و سایر اطلاعاتی که راجع به حادثه و تعیین میزان خسارت از او خواسته می شود را در اختیار بیمه گر قرار دهد. درصورتیکه بیمه گذارهریک ازتعهدات فوق را انجام ندهد بیمه گر‌ میتواند ادعای خسارت راردکند مگر آنکه بیمه گذارثابت کند به دلیل امور غیر قابل اجتناب از عهده انجام آنها برنیامده است .
ماده ۱۱ : عدم اظهارات خلاف واقع
هرگاه بیمه گذار به قصد تقلب ، در خصوص خسارت و کیفیت وقوع حادثه به طور کتبی اظهارات نادرستی بنماید و یا مدارک مجعول تسلیم کند بیمه گر می تواند وی را از دریافت خسارت محروم کند .

ماده ۱۲ : جلوگیری از وقوع حادثه و توسعه خسارت
بیمه گذار موظف است برای جلوگیری از وقوع حادثه و توسعه خسارت و یا نجات موضوع بیمه و لوازم همراه آن ، اقدامات واحتیاط های لازم را که هر کس عرفا” از مال خود می کند به عمل آورد . چنانچه ثابت شود که بیمه گذار عمدا” از انجام این اقدامات خودداری نموده است بیمه گر می تواند به نسبت تاثیر قصور بیمه گذار ، خسارت پرداختی را تقلیل دهد .

ماده ۱۳: خودداری از جابجایی و یا تعمیر وسیله نقلیه

در صورت بروز حادثه بیمه گذار باید از جابجایی وسیله نقلیه جز به حکممقررات یا دستور مقامات انتظامی و همچنین تعمیر آن بدون موافقت بیمه گر خودداری نماید .

ماده ۱۴ : انتقال حقوق بیمه گذار به بیمه گر

بیمه گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت می کند درمقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود وبیمه گذار موظف است از هر عملی که اقدام بیمه گر را علیه مسئول خسارت مشکل و یانامقدور می سازد خودداری نماید. در غیر اینصورت بیمه گر می تواند خسارت را پرداخت نکند یا در صورت پرداخت خسارت ، حق استرداد آن را از بیمه گذار خواهد داشت.

فصل پنجم

فسخ و انفساخ قراردادبیمه

ماده ۱۵ : فسخ قرارداد بیمه
در موارد زیر بیمه گر یا بیمه گذارمی تواند قرارداد بیمه را فسخ نماید :
الف – موارد فسخ از طرف بیمه گر :
۱- در صورتی که بیمه گذار حق بیمه را به موقع نپردازد.
۲-در صورت تشدید خطر مگر آنکه توافق خاصی بین طرفین صورت گرفته باشد .
۳- چنانچه بیمه گذار سهوا” از اظهار مطالبی خودداری یا اظهارات خلاف واقع بنماید و مطالب اعلام نشده یا اظهارات خلاف واقع در ارزیابی خطر موثرباشد
ب – موارد فسخ از طرف بیمه گذار :
۱- در صورتی که خطر موضوع بیمه کاهش یابد و بیمه گر حاضر به تخفیف در حق بیمه نشود.
۲- در صورتی که فعالیت بیمه گر به هر دلیل متوقف شود
تبصره-درصورتی که بیمه گذار بنا به دلایل دیگری متقاضی فسخ بیمه نامه باشد بیمه گر حق بیمه مدت اعتبار بیمه نامه را به روش کوتاه مدت محاسبه و باقیمانده حق بیمه را به بیمه گذار پرداخت می کند.

ماده ۱۶: انفساخ قرارداد بیمه
درصورتی که موضوع بیمه به علت وقوع حوادثی که تحت پوشش این بیمه نامه نیست ازبین برود ، بیمه نامه منفسخ می گردد.

ماده ۱۷: نحوه اعلام فسخ وبرگشت حق بیمه

چنانچه بیمه گذار یا بیمه گر بخواهند بیمه نامه را فسخ کنند باید مراتب را به طور کتبی ورسمی به طرف مقابل اطلاع دهند. اثر فسخ درتمام موارد ده روز پس از ابلاغ مراتب به اقامتگاه طرف مقابل شروع می شود. درصورت فسخ قرارداد بیمه ازطرف بیمه گر یا بیمه گذار یا انفساخ قرارداد بیمه، حق بیمه مدت اعتبار بیمه (به جز در مورد تبصره ماده ۱۵) به صورت روزشمار محاسبه وباقیمانده به بیمه گذار مسترد می گردد
تبصره :درصورتیکه ذینفع بیمه نامه شخص دیگری غیراز بیمه گذارباشد فسخ بیمه نامه توسط بیمه گذار مستلزم کسب موافقت ذینفع می باشد. درصورت فسخ از طرف بیمه گر، مراتب بایدعلاوه بر بیمه گذاربطورکتبی به اطلاع ذینفع نیز رسانده شود.

ماده ۱۸: انتقال مالکیت وسیله نقلیه بیمه شده

درصورت انتقال مالکیت موضوع بیمه به هریک ازانحاءقانونی، بیمه گذار می تواند بیمه نامه رافسخ وحق بیمه مدت باقیمانده بیمه نامه خودرا مسترد نماید. درصورت عدم فسخ بیمه نامه چنانچه مالک جدید به تعهدات بیمه گذار درمقابل بیمه گر عمل نماید تعهدات بیمه گردرقبال مالک جدید ادامه خواهد یافت.
تبصره – چنانچه انتقال مالکـیت موضوع بیمه پس از وقوع حادثه ای باشدکه به بیمه گراعلام نشده است بیمه گر هیچ گونه مسئولیتی برای جبران خسارت های وارده درمقابل مالک جدید نخواهد داشت.فصل ششم

نحوه تعیین وپرداخت خسارت


ماده ۱۹: نحوه تعیین مقدار خسارت
مقدار خسارت قابل پرداخت توسط بیمه گر به ترتیب زیر تعیین می شود.درصورت عدم توافق درمورد میزان خسارت طبق ماده ۲۲ عمل خواهد شد.
الف- خسارت کلی :
موضوع بیمه موقعی بکلی ازبین رفته تلقی خواهد شد که حداقل ۶۰ روز پس ازسرقت پیدا نشود یا به علت حوادث مشمول بیمه به نحوی آسیب ببیند که مجموع هزینه های تعمیر وتعویض قسمتهای خسارت دیده آن بااحتساب هزینه های نجات از ۷۵ درصد قیمت آن درروز حادثه بیشتر باشد.
تبصره ۱ :درخسارت کلی ملاک محاسبه و تسویه خسارت ، ارزش معاملاتی موضوع بیمه در روز حادثه و حداکثر تامبلغ بیمه شده خواهدبود. از خسارت کلی ، ارزش بازیافتی احتمالی و کسورات مقرر کسر و هزینه متعارف نجات و حمل تاحد مقرر به آن اضافه می شود مشروط بر اینکه از کل مبلغ بیمه بیشترنشود
تبصره ۲ :ارزش بازیافتی موضوع بیمه توسط بیمه گر تعیین می شود . در صورت عدم موافقت بیمه گذار با ارزش تعیین شده، بیمه گر پس از تملک موضوع بیمه و انتقال سند ، خسارت را با کسر فرانشیز و سایرکسورات و اضافه نمودن هزینه های متعارف نجات و حمل پرداخت خواهد نمود.
تبصره ۳ :با پرداخت خسارت کلی ، قرارداد بیمه خاتمه می یابد و چنانچه مدت قرارداد بیمه بیش از یک سال باشد حق بیمه سال های بعدبه بیمه گذار مسترد می شود.
تبصره ۴:قبل از پرداخت خسارت مربوط به سرقت کلی موضوع بیمه‌، سند مالکیت وسیله نقلیه بیمه شده باید به بیمه گر منتقل شود.
تبصره ۵ :چنانچه تا یکسال پس از پرداخت خسارت وسیله نقلیه سرقت شده و انتقال مالکیت آن به بیمه گر ، وسیله نقلیه مذکور پیدا شود بیمه گر موظف است آن را با رعایت آیین نامه بازیافت خسارت مصوب شورای عالی بیمه به فروش رساند و سهم بیمه گذار از مبلغ بازیافتی را با توجه به درصدی که از خسارت پرداختی کسر کرده است به وی پرداخت نماید.ب ) خسارت جزئی :
خسارتهایی که مشمول تعریف مندرج در بند الف فوق نیست خسارت جزئی تلقی می شود.ملاک تعیین خسارت جزئی ، هزینه تعمیر شامل دستمزد عادله و قیمت روز لوازم تعویضی پس از کسراستهلاک و فرانشیز و اضافه نمودن هزینه نجات و حمل تا حد مقرر خواهد بود. میزان استهلاک برای قطعات تعویضی(به جزء شیشه ها و شیشه چراغها ) از شروع سال پنجم تولید وسیله نقلیه به بعد برای هرسال ۵ درصد و حداکثر ۲۵درصد خواهد بود.
ماده ۲۰ : مهلت و نحوه پرداخت خسارت
بیمه گر موظف است حداکثر پانزده روز بعد از تکمیل مدارک و توافق طرفین در خصوص میزان آنیا اعلام رای داور مرضی الطرفین ، هیئت داوری یا دادگاه ( موضوع ماده ۲۲ ) خسارت راپرداخت کند . این مدت برای پرداخت خسارت سرقت موضوع بیمه ۶۰ روز است که از تاریخ اعلام خسارت به بیمه گر شروع و پس از سپری شدن این مدت در صورت پیدا نشدن موضوع بیمه ، خسارت وارده به موجب شرایط این بیمه نامه پرداخت می شود .
تبصره ۱ :بیمه گر می تواند به جای پرداخت نقدی خسارت ، موضوع بیمه را در مدتی که عرفا” کمتر از آن میسر نیست تعمیرکند یا وسیله نقلیه مشابهی را در عوض آن به تملک بیمه گذار درآورد. در هرحال فرانشیز و استهلاک به عهده بیمه گذار خواهد بود.
تبصره ۲ :در صورتی که مبلغ بیمه شده کمتر از ارزش موضوع بیمه در روز وقوع حادثه باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغ بیمه شده با قیمت واقعی آن در روز حادثه مسئول جبران خسارت خواهد بودفصل هفتمسایرمقررات

ماده ۲۱ : بیمه مضاعف

اگر وسیله نقلیه موضوع این بیمه نامه در طول مدت اعتبار قرارداد ، بدون قصد تقلب به موجب بیمه نامه یا بیمه نامه های دیگری درمقابل تمام یا بخشی از

خطرات مذکور در این قرارداد بیمه شده باشد، در صورت وقوع خطرهای تحت پوشش ، بیمه گر موظف است خسارت را جبران و سپس برای دریافت سهم بقیه بیمه گرها به آنان مراجعه نماید.چنانچه قبلا ” تمام خسارت با استفاده از سایر بیمه نامه ها جبران شده باشد بیمه گر تعهدی برای جبران خسارت در قبال بیمه گذار نخواهدداشت ولی اگر بخشی از خسارت توسط سایر بیمه گرها جبران شده باشد بیمه گر موظف است براساس نسبت تعهد خود به مجموع پوشش همه بیمه نامه ها ، خسارت را جبران نماید

ماده ۲۲ : ارجاع به داوری
طرفین قرارداد بایداختلاف خود را تاحد امکان از طریق مذاکره حل وفصل نمایند. اگر اختلاف از طــریق مذاکـــره حــل وفصل نشدمی توانند از طریق داوری یامراجعه به دادگاه موضوع را حل و فصل کنند . درصورت انتخاب روش داوری ، طرفین قرارداد می توانند یک نفرداور مرضی الطرفین را انتخاب کنند. در صورت عدم توافق برای انتخاب داور مرضی الطرفین هریک از طرفین داور انتخابی خود را به صورت کتبی به طرفدیگر معرفی می کند.داوران منتخب ، داور سومـــی را انتخاب و پس از رسیدگی به موضوع اختلاف با اکثریت آراء اقدام به صـــدور رای داوری می کنند . درصورتی که داوران منتخب برای انتخاب داور سوم به توافق نرسند هریک از طرفین قراردادمی تواند تعیین داور سوم را از دادگاه صالح خواستار شود . هریک از طرفین حق الزحمه داور انتخابی خود را می پردازد و حق الزحمـه داور سوم به تساوی تقسیم می شود

ماده ۲۳ : مهلت اقامه دعوی
هرگونه ادعای ناشی از این بیمه نامه باید حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ بطلان ، فسخ و یاانقضای مدت بیمه نامه و در صورت وقوع حوادث تحت پوشش ، از تاریخ وقوع حادثه اقامه شود و پس از دو سال مذکور ادعای ناشی از این بیمه نامه مسموع نخواهد بود. مرور زمان می تواند یک دفعه توسط هر یک ا ز طرفین با اظهار نامه رسمی قطع شود . در صورت قطع شدن مرور زمان ، به مدت باقیمانده مرور زمان یک سال اضافه خواهد شد.

ماده ۲۴ : قلمرو جغرافیایی پوشش قرارداد بیمه
پوشش های این قرارداد شامل خسارت هایی است که در محدوده جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شود و تعمیم آن به حوادث خارج از کشور مشروط به توافق خاص است .
این‌ بیمه ها ‌ فقط‌ در داخل‌ خاک‌ ایران‌ معتبر بوده و حوادث‌ واقع‌ در خارج‌ ازکشور مشمول‌ بیمه‌ نمی باشد‌ مگر اینکه‌ صراحتا” در شرایط‌ خصوصی‌ بیمه‌نامه‌ ذکرشده‌ باشد

شرایط خطرات اضافی بیمه بدنه
در صورت درخواست بیمه گذار پوششهای اضافی زیر مشروط به پرداخت حق بیمه مربوطه قابل ارائه می باشد.
۱- سرقت درجا :عبارت است از سرقت قطعات و لوازم خودرو به دو روش سرقت در جا کلیه قطعات یا سرقت درجا محدود به قطعات و لوازمات ذکر شده دربیمه نامه بشرح زیر قابل ارائه می باشد:
۱-۱ حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت بیمه نامه تا ۲۰% مبلغ مورد بیمه می باشد.
۲-۱ تعهد بیمه گر برای یک حلقه چرخ شامل : تیوپ ،رینگ ، قالپاق و سیستم صوتی شامل رادیو پخش ، بلند گو ها تا دو درصد مبلغ بیمه شده می باشد ، مشروط بر اینکه از ارزش روز قبل از حادثه بیشتر نباشد.
۳-۱ خسارت ناشی از سرقت هر یک از قطعات و لوازمات فقط یک بار قابل پرداخت است مگر آنکه بیمه گذار تقاضای پوشش مجدد نموده و حق بیمه اضافی متعلقه را پرداخت نماید.
۴-۱ فرانشیز سرقت باطری و لاستیک چرخ های اتومبیل معادل ۵۰ درصد قیمت نو آنها قابل پرداخت می باشد.
۵-۱ بیمه گذار موظف است در صورت وقوع خسارت گزارش مقامات انتظامی ذیربط را اخذ و در اسرع وقت قبل از بازسازی مراتب را به اطلاع بیمه گر برساند.
۲- شکست شیشه :در صورت شکست شیشه بدون وقوع خطرات مورد تعهد ، ارزش روز شیشه و هزینه نصب آن قابل پرداخت خواهد بود ، مشروط بر اینکه خودرو به ارزش روز بیمه شده باشد.
۳- خسارات ناشی از تاثیر موادشیمیایی:در این پوشش در صورت سالم و بی عیب بودن رنگ خودرو خسارات ناشی از تاثیر انواع اسیدها و سایر مواد شیمیایی بر روی رنگ خودرو تحت پوشش قرار می گیرد.
۴- عدم اعمال قاعده نسبی حق بیمه : منحصر به مواقعی است که خسارت دریافتی از محل بیمه نامه و یا افزایش قیمت خودرو از ۲۰% مبلغ بیمه شده تجاوز ننماید و در صورت افزایش قیمت خودرو بیش از در صد مذکور قاعده نسبی سرمایه نسبت به مابه التفاوت اعمال خواهد شد،، در خسارت کلی حداکثر تعهد بیمه گرمبلغ بیمه شده می باشد.
این پوشش مخصوص بیمه نامه هایی است که در زمان صدورخودرو به قیمت روزبیمه شده باشد.
۵- هزینه های ایاب و ذهاب :در صورتیکه به علت وقوع یکی از خطرات تحت پوشش به استثناء ( سرقت و خسارت کلی ) امکان استفاده از مورد بیمه برای بیمه گذار میسر نباشد روزانه تا مبلغ ۵۰ هزار ریال هزینه ایاب و ذهاب قابل پرداخت بود مدت این پوشش در طول سال حداکثر سی روز است
هزینه ایاب و ذهاب پس از کسر سه روز اول به عنوان فرانشیزپرداخت خواهد شد.
۶- حوادث طبیعی :دراین پوشش خسارات ناشی از سیل ، زلزله ، آتشفشان ، طوفان و تگرگ تحت پوشش قرار میگیرد.
توضیح اینکه فرانشیز تمامی پوششها در ظهر فرم بیمه نامه قید گردیده و تخفیفات آنها هـمانند درصدهای خطرات اصلی منظور خواهــد شد چنانچه بیمه گذار از محل هر یک از خطرات اضافی، خسارتی دریافت نماید‌، به هنـــگام تجـدید بیمه نامه ، تخفیف عدم خسارت تمامـــی خطرات اضافی حذف خواهد شد

نحوه صدور بیمه نامه بدنه
بیمه‌ گذار می‌ تواند با در دست داشتن کارت وسیله نقلیه به‌ همراه وسیله نقلیه به یکی‌ از واحدهای‌ صدور بیمه‌ مراجعه‌ نموده‌ ،فرم پیشنهاد مربوطه را با راهنمایی‌ کارشناس‌ بیمه‌ تکمیل‌نماید. کارشناس‌ بیمه‌ پس‌ از بازدید اولیه از خودرو و تکمیل فرم مربوطه آن را به واحد صدور ارجاع می دهد.
بیمه‌ گذار بایستی ‌حق‌بیمه را به‌ صورت‌ وجه‌ نقد، حواله‌ بانکی‌، چک‌ ،پرداخت‌ و رسید ‌آن ‌را از‌ بیمه‌ گر دریافت‌ نماید یا به ترتیبی که مورد توافق قرار گرفته در سررسد معین ،نسبت به پرداخت آن اقدام نماید، لازم به ذکر است این بیمه‌ فقط‌ در محدوده جغرافیائی جمهموری اسلامی ایران‌ معتبر بوده و حوادث‌ واقع‌ در خارج‌ ازکشور مشمول‌ این بیمه‌ نمی باشد‌ مگر بیمه گذار نسبت به خرید پوشش اضافی ترانزیت اقدام نموده باشد .